Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung " 5 xây - 3 chống"

Triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung " 5 xây - 3 chống"

1664 08-07-2014 ›› Tin Tức ›› ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 23/5/2014 của Đảng ủy Tổng Công ty Điên lực miền Trung về việc chỉ đạo thực hiện các nội dung theo tinh thần 5 xây: "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", Kỷ cương"; "Gương mẫu" và 3 chống các biểu hiện: "Quan liêu", "Tiêu cực", "Bệnh hình thức"
 

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới cần một đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phảm chất và năng lực


Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đơn vị trong tình hình mới, trong đó nêu rõ về mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi thực hiện, đặc biệt đã cụ thể hóa thành bộ tiêu chí đánh giá thực hiện.

 

Chi bộ Công ty Tư vấn xây dựng Điện miền Trung đã phổ biến và triển khai cho các Đảng viên trong Chi bộ thực hiện trong đợt sinh hoạt trong tháng 6/2014 và ngày 02/07/2014 Công ty đã ban hành thông báo số 148/TB-CPC PEC để triển khai đến toàn bộ CBCNV thực hiện đăng ký cụ thể các nôi dung để thực hiện.

 

Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện,Công ty yêu cầu các Phòng  thực hiện kết hợp với cuộc họp xét thi đua cuối tháng; định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả tổng hợp cho Cấp ủy, để tổng hợp và báo cáo Đảng ủy Tổng công ty.

 

Trang tin điện tử CPCPEC xin giới thiệu toàn văn các tài liệu nói trên để CBCNV Công ty biết và thực hiện. Để đảm bảo tính nguyên bản của tài liệu, xin mời CBCNV download các văn bản đính kèm theo địa chỉ bên dưới:

 

Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng

+ Kế hoạch 76-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty

 
 
Nguyễn Thế Hùng

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Thông báo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo chế độ,tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2017 đã được kiểm toán Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2017 Quy tắc ứng xử văn hóa trong Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Tài liệu Văn hóa Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 03 năm gần nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2014 Báo cáo kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2016 Báo cáo tài chính doanh nghiệp 06 tháng năm 2015 Báo cáo kiểm toán năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016 Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Trung

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Nhận xét về hình thức trang Web? Xấu Vừa phải Đẹp
Đang truy cập : 51 Lượt viếng thăm : 374454