Những điểm mới về Công bố thông tin doanh nghiệp

Những điểm mới về Công bố thông tin doanh nghiệp

1045 09-10-2015 ›› Tin Tức ›› CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT
Ngày 18/9/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là NĐ 81) quy định chi tiết về Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này thay thế Quy chế Công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu ban hành theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 (sau đây gọi tắt là QĐ 36).

Theo Nghị định này, quy định về Công bố thông tin của doanh nghiệp có những điểm mới sau:

Thứ nhất, NĐ 81 quy định đối tượng áp dụng là “doanh nghiệp nhà nước” (quy định tại Chương I Khoản 2 Điều 2), theo đó “doanh nghiệp nhà nước” bao gồm Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ - công ty con và Công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (quy định tại Chương I Khoản 1 Điều 3); đồng thời ngoài doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán cũng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại Nghị định này.

Thứ hai, so với quy định phải công bố 07 thông tin tại QĐ 36 thì NĐ 81 quy định doanh nghiệp phải công bố định kỳ 09 thông tin sau đây (quy định tại Chương II Khoản 1 Điều 10)

- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo;

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Thời hạn công bố thông tin, nội dung chi tiết, cách thức công bố thông tin định kỳ quy định cụ thể tại Chương II từ Điều 11 đến Điều 19.

Thứ ba, nếu QĐ 36 quy định “Các công ty mẹ ban hành Quy chế công bố thông tin và chỉ đạo thực hiện đối với các Công ty TNHH một thành viên do Công ty mẹ làm chủ sở hữu” thì NĐ 81 quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp tại Chương III Khoản 1a Điều 22 như sau: “Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước để giám sát, đôn đốc thực hiện”.

Thứ tư, NĐ 81 quy định nghiêm và rõ ràng hình thức xử lý vi phạm về công bố thông tin đối với doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, theo đó nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin tại Nghị định này thì tuỳ vào mức độ vi phạm doanh nghiệp sẽ bị cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước xử phạt hành chính; người quản lý doanh nghiệp sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương đến buộc thôi việc hoặc xử lý hình sự (quy định tại Khoản 1 Chương III Điều 23) và “Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra các nội dung về công bố thông tin của doanh nghiệp; không thực hiện việc đăng tải công khai, kịp thời trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan về các thông tin công bố định kỳ và bất thường của doanh nghiệp do mình quản lý” (quy định tại Khoản 2 Chương III Điều 23)

Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2015 và doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, duy trì cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này chậm nhất sau sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (quy định tại Chương III Khoản 1b Điều 22)./.

                                                                                     

Nguyễn Thu Anh

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 5 Lượt viếng thăm : 605236

PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138