Văn bản pháp quy

Tiêu đề văn bản Mã hiệu QĐ số / Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Ghi chú / File
Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc công bố thông tin của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 02/2015/TT-BKHĐT 02/2015/TT-BKHĐT 16/04/2015 Có hiệu lực từ 22/06/2015 / Tải VB
Luật xây dựng 2014, hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 50/2014/QH13 50/2014/QH13 01/01/2015 CQ Ban hành: Quốc hội / Tải VB
Luật đầu tư công 2014, hiệu lực từ ngày 01/01/2015 49/2014/QH13 49/2014/QH13 01/01/2015 CQ Ban hành: Quốc hội / Tải VB
Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 / Tải VB
Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. 25/2013/TT-BLĐTBXH 25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành danh mục công việc không được dử dụng lao động nữ. 26/2013/TT-BLĐTBXH 26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 04/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn quốc gia về mũ an toàn công nghiệp. 04/2012/TT-BLĐTBXH 04/2012/TT-BLĐTBXH 16/02/2012 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. 05/2012/TT-BLĐTBXH 05/2012/TT-BLĐTBXH 30/03/2012 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ 34/2012/TT-BLĐTBXH 34/2012/TT-BLĐTBXH 24/12/2012 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 37/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện. 37/2013/TT-BLĐTBXH 37/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 38/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bột và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện. 38/2013/TT-BLĐTBXH 38/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư số 39/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giầy hoặc ủng cách điện. 39/2013/TT-BLĐTBXH 39/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính-Bộ công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 214/2013/TTLT-BTC-BCA 214/2013/TTLT-BTC-BCA 31/12/2013 CQ ban hành: Bộ Tài chính-Bộ Công an / Tải VB
Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dãn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 04/2014/TT-BLĐTBXH 04/2014/TT-BLĐTBXH 12/02/2014 CQ ban hành: Bộ LĐTBXH / Tải VB
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 14/2014/NĐ-CP 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 CQ ban hành: Chính phủ / Tải VB
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữ cháy; phòng chống bạo lực gia đình 167/2013/NĐ-CP 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 CQ ban hành: Chính phủ / Tải VB
Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 32/2013/QĐ-UBND 32/2013/QĐ-UBND 16/10/2013 có hiệu lực từ ngày 26/10/2013 / Tải VB
Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2015 tỉnh Kon Tum 44/2013/QĐ-UBND 44/2013/QĐ-UBND 15/10/2013 / Tải VB
Luật đấu thầu 43/2013/QH13 43/2013/QH13 26/11/2013 CQ ban hành: Quốc hội / Tải VB
Quyết định về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 1594/QĐ-TTg 1594/QĐ-TTg 12/10/2009 CQ ban hành: Thủ tướng / Tải VB
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 83/2009/NĐ-CP 83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 CQ ban hành: Chính phủ / Tải VB
Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 04/2010/TT-BKH 04/2010/TT-BKH 01/02/2010 CQ ban hành: Bộ Kế hoạch và đầu tư / Tải VB
Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 06/2010/TT-BKH 06/2010/TT-BKH 09/03/2010 CQ ban hành: Bộ Kế hoạch và đầu tư / Tải VB
Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 137/2013/NĐ-CP 137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 CQ ban hành: Chính phủ / Tải VB
Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình 13/2013/TT-BXD 13/2013/TT-BXD 15/08/2013 CQ ban hành: Bộ Xây dựng; Hiệu lực từ 30/09/2013 / Tải VB
Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động 44/2013/NĐ-CP 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 CQ ban hành: Chính phủ; Có hiệu lực từ ngày 1/07/2013 / Tải VB
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU 10/2012/TT-BLĐTBXH 10/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 CQ ban hành: Bộ Lao động TB&XH / Tải VB
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 26/2012/QH13 26/2012/QH13 22/11/2012 CQ ban hành: Quốc hội; Có hiệu lực từ ngày 1/07/2013 / Tải VB
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 24/2012/QH13 24/2012/QH13 20/11/2012 CQ ban hành: Quốc hội; Có hiệu lực từ ngày 1/07/2013 / Tải VB
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 10/2013/TT-BXD 10/2013/TT-BXD 25/07/2013 CQ ban hành: Bộ Xây dựng; Hiệu lực từ 09/09/2013 / Tải VB
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình xây dựng 15/2013/NĐ-CP 15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 CQ ban hành: Chính phủ / Tải VB

Tìm kiếm

Search Icon

Đăng Nhập

Hình ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Đang truy cập : 8 Lượt viếng thăm : 584690
PHP Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\cpcpec.vn\httpdocs\include\fileRight.php on line 138